Мисия на неправителствената организация

Мисията на сдружение "Регионални Партньорства за Устойчиво Развитие -Видин" е да подпомага и насърчава социално-икономическото развитие чрез инициативи които утвърждават европейските политики и практики.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mission of the association "Regional Partnership for Sustainable Development-Vidin"/ RPSD/ is to inhance and support social and economic development through initiatives which endorse the european pilices and practices.

Цели на организацията

Основните цели на сдружение "Регионални Партньорства за Устойчиво Развитие -Видин" е да подкрепя местните, регионални, национални власти и на обществото като цяло при прилагане на европейските практики в областта на териториалното, междурегионалното и международно сътрудничество чрез реализиране на инициативи и проекти в следните области:  
- Бизнес развитие,в т.ч. икономически анализи, организиране на бизнес форуми и срещи  
- Промотиране на културно-историческото наследство с цел неговото устойчиво управление  
- Екологични инициативи в областта на опазване на биоразнообразието, достъпа до екологична информация, устойчиво -управление на природните ресурси  
- Развитие на екологичен и селски туризъм  
-Защита правата на гражданите, включително на малцинствените групи  
- Информационно-образователни и спортни проекти  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
The goals of the association "Regional Partnership for Sustainable Development-Vidin" are to support the local, regional and national authorities and the society as a whole in applying of the european practices in the territorial coopeartion, interregional and international cooperation through development and implemenation of initiatives and projects in the following spheres:  
 
- Business development, incl. economic analysis, organzing business forums and meetings  
- Promotion of cultural and hystorical heritage and its sustainable management  
- Environmental initiatives in biodiversity protection, access to environmental information, sustainable management of natural resources  
- Development of eco and rural tourism  
- Defending of human rights of citizens, incl. minorities.  
- Informational, educational and sport projects

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info